Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk orgaan dat inspraak heeft op het beleid van de school door middel van instemmingsrecht en adviesrecht. De MR heeft tot taak het bestuur, gevraagd en ongevraagd, van advies te voorzien. In een groot aantal zaken heeft het schoolbestuur instemming van de MR nodig. Men kan de MR vergelijken met de ondernemingsraad van een bedrijf.

Samenstelling MR
De medezeggenschapsraad (MR) treedt op als vertegenwoordiger van leerkrachten en ouders. De MR bestaat dan ook uit een ouderdeel en een personeelsdeel. Het is de taak van de MR om bij de totstandkoming en uitvoering van het schoolbeleid erop toe te zien dat rekening wordt gehouden met belangen van de ouders/kinderen enerzijds en belangen van leerkrachten anderzijds. De ouders die in de MR zitten worden door de ouders gekozen en de leerkrachten door de collega’s.

De onderwerpen die aan bod komen in de MR vergaderingen hebben allemaal met de school te maken. Dit kan variëren van de begroting van de school tot aan het soort handdoeken die er op de toiletten komen te hangen, maar ook lesmethodes die gebruikt worden of gaan worden, de veiligheid op de school en de eventuele wetswijzigingen.

De MR geeft, waar nodig, adviezen aan het schoolbestuur en de MR beslist ook daadwerkelijk mee, zeker als het gaat om ingrijpende wijzigingen binnen de school. Denk hierbij aan het vaststellen van het schoolplan, wijzigingen van het schoolreglement en begrotingsvragen.

Maar waar het ook over gaat en wat er ook wordt besloten, één ding blijft altijd voorop staan en dat is het belang van onze school. Signalen vanuit ouders zijn dan ook heel belangrijk.

Stel gerust uw vragen aan ons of opmerkingen waarbij u denkt dat het misschien “anders kan”. Op die manier kunnen we samen werken aan een veilige en prettige school voor uw kinderen.