Onze visie

We vragen ons op basisschool De Zonnebloem voortdurend af hoe we kinderen kunnen voorbereiden op de toekomst. Wij leiden kinderen op voor banen die nu wellicht nog niet bestaan! Hoe bereiden we ze voor op een snel veranderende maatschappij? Een uitdagende opdracht die we graag aannemen. We doen dat graag samen met u. We delen namelijk een belangrijke waarde: Het Kind in het hart!             

Onze visie: Binnen basisschool De Zonnebloem creëren we een veilig pedagogisch klimaat. Onze school moet een fijne plek zijn, waar kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Een school waar ze met plezier naar toe gaan. We luisteren open en belangstellend naar kinderen. Op de Zonnebloem dagen we kinderen uit, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. We scheppen een sfeer om in te leren en te groeien. Kinderen zijn verschillend en mogen dat op onze school ook zijn. Elk kind heeft talenten en is uniek. We geven vertrouwen aan kinderen om die talenten te ontwikkelen en ze zijn mede verantwoordelijk voor hun eigen groei. We besteden aandacht aan sfeer en veiligheid, zodat we vanuit welbevinden en geborgenheid tot leren komen. We benaderen kinderen positief en hebben oog en oor voor elkaar. Door kinderen te bemoedigen en succeservaringen te laten opdoen, leggen we het accent op de dingen die kinderen kunnen. Hierdoor voelen kinderen zich steeds sterker en gaan zij uitdagingen zelfverzekerder aan. Vanuit deze veilige en open sfeer richten we ons op de brede ontwikkeling: taal, lezen, rekenen, wereldoriëntatie, sociale vorming en expressievaardigheden. Met deze vaardigheden leggen we de basis voor een leven lang leren. We gaan uit van diversiteit bij kinderen en sluiten daar met ons onderwijs op aan. We maken kinderen bewust van het feit dat ze zelf een belangrijke rol spelen op school. Kinderen worden eigenaar van hun leerproces. Dat betekent dat zowel leerkracht als leerling leerdoelen centraal stellen. Samen stemmen we af hoe deze leerdoelen op een betekenisvolle manier behaald kunnen worden. Zo ontwikkelen kinderen een gevoel van eigenwaarde: “Ik kan het” en van onafhankelijkheid: “Ik mag mee beslissen”. Door regelmatig te werken aan concrete vraagstukken wordt onderwijs in een levensechte context geplaatst, ontstaat samenhang en krijgt leren een dimensie waarbij kinderen tot groei komen. We kijken daarbij naar leervormen die kinderen voorbereiden op de toekomst. Soms is klassikaal onderwijs, door de leerkracht gestuurd, op zijn plaats. Ook wordt er gewerkt aan 21e eeuwse vaardigheden als het ontwikkelen van zelfstandigheid, samenwerken, onderzoeken, mediawijsheid, informatieverwerking, oplossingsgericht zijn en persoonsvorming. We maken gebruik van methodes. We leren echter ook van actualiteiten en brengen leerlingen en leerkrachten vanuit eigen interesse en talenten onderwerpen ter sprake die leiden tot ontwikkeling. Het gebouw, het schoolplein, en alle materialen en moderne digitale middelen worden benut. De door de overheid opgestelde doelen zijn leidend. Planmatig - én betekenisvol werken aan de ontwikkeling van kinderen gaan op basisschool de Zonnebloem hand in hand. Door op een flexibele manier te werken aan doelen bieden we kinderen een uitdagende leeromgeving en onderwijs op maat. De ontwikkeling van kinderen moet leiden tot zelfbewuste wereldburgers die in onze maatschappij hun steentje kunnen bijdragen en welzijn en welbevinden ervaren. Naast de medewerkers van de school zijn onze ouders de belangrijkste partner in opvoeding en ontwikkeling. Om de opvoeding en ontwikkeling thuis en op school elkaar te laten versterken, is een goede afstemming tussen school en ouders noodzakelijk. Daarom vragen wij van u als ouders een bewuste keuze voor onze school en een actieve samenwerkende houding. Wij, wereldburgers, hebben oog voor anderen. De Zonnebloem is een katholieke basisschool en wil de leerlingen vertrouwd maken met elke levensovertuiging. Gelijkheid, vrijheid en respect zijn belangrijk en verschillen er mogen zijn. Het levensbeschouwelijke karakter wordt minder gezocht in de relatie met kerkelijke activiteiten, maar wordt meer in een maatschappelijke context geplaatst. Onze school is een afspiegeling van de maatschappij waar kinderen met iedere levensovertuiging welkom zijn. Normen en waarden, solidariteit en respect voor elkaar hebben een actieve plaats in ons onderwijs. Ook onze maatschappij is een bron voor leren. Wij vinden betrokkenheid van de school met de maatschappij waarin het kind leeft, van grote betekenis voor de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind. In een kleine samenleving als Liessel is dat belangrijk. Als school streven wij naar verbondenheid met het dorp door het meeleven en meedoen met ‘dorpse activiteiten’ en zoeken we bewust naar samenwerking met externe partners. Sleutelwoorden zijn: respect en waardering voor ieder mens, klein of groot en een open communicatie. Tot slot… In onze visie hebben we onze kijk op onderwijs en ontwikkeling voor de komende jaren vastgelegd. Ons onderwijs is nooit ‘af’. Dat betekent dat we alert blijven en ons onderwijs doorlopend verbeteren, om de kinderen op elk moment goed te kunnen begeleiden. We staan open voor ideeën en gaan uit van een bewuste keuze van u, voor onze school. Laten we de handen ineen slaan voor een mooie toekomst van uw en onze kinderen.                        Onze centrale missie blijft: Onderwijs verzorgen, met het kind in het hart en kwaliteit vanaf de start!